Deň učiteľov v Spišskej Belej

SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA BELIANSKYCH PEDAGÓGOV

Pri príležitosti Dňa učiteľov Mesto Spišská Belá pripravilo Slávnostnú akadémiu belianskych pedagógov, ktorá sa konala 2. apríl 2014 v kinosále mesta. Moderátor podujatia Daniel Dammer na úvod všetkých prítomných pedagógov v takmer plnej sále privítal a predstavil hudobné zoskupenie LA SPERANZA v zložení Zuzana Pavličková – klavír, Gabriela Takáčová – priečna flauta, Silvia Franková – priečna flauta, Júlia Lučivianská – violončelo a Lenka Loudová – operný spev, ktoré vynikajúco stvárnilo význam tejto slávnosti. Ako vo svojom úvodnom slove primátor mesta Štefan Bieľak povedal, že „jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia“. Ako ďalej uviedol, „28. marec – deň učiteľov –
má byť symbolom vďaky a uznania práce učiteľov, nakoľko vzdelanie je najmúdrejšou investíciou, ktorá nestráca vekom ani infláciou. Mnohé veci v súčasnosti berieme ako samozrejmosť, a to platí aj o práve na vzdelanie a prestávame si vážiť to, čo dostávame zadarmo“. Aj preto na záver primátor mesta ocenil prácu všetkých učiteľov a poďakoval  im za ich snahu, úsilie a pracovné nasadenie, ktoré prejavujú pri napĺňaní svojho učiteľského poslania a za to, že napĺňajú odkaz Komenského.       

Pri tejto príležitosti primátor mesta každoročne oceňuje aktívnych pedagógov i pedagógov – seniorov. Aj na tejto slávnosti boli ocenení seniori, ktorým chceme poďakovať za ich dlhoročnú náročnú a obetavú prácu s deťmi, ktorou prispeli k rozvoju vzdelávania a výchovy v našom meste. Z rúk primátora mesta si prevzali plaketu Jána Amosa Komenského, ďakovný list, kyticu kvetov a podpísali sa do pamätnej knihy. Ocenení boli:

Júlia Steigaufová, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka ZŠ. J. M. Petzvala Mgr. Anna Rothová. 

Magdaléna Hatalová, ktorú na ocenenie navrhol riaditeľ  ZŠ Štefánikova Mgr. Stanislav Pitoniak.

Veroniku Drienovskú, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka Špeciálnej ZŠ PaedDr. Renáta Smoroňová,

Mariana Pješčáková, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka Materskej školy na Mierovej ulici - Margita Labisová,

Jana Horanská, ktorú na ocenenie navrhla riaditeľka Základnej umeleckej školy Mgr. Zuzana Pavličková.

Následne boli ocenení pedagógovia, ktorí stále aktívne prispievajú k rozvoju vzdelávania v našom meste. Z rúk pána primátora si prevzali ďakovný list, finančný dar, kyticu kvetov
a podpísali sa do pamätnej knihy. Ocenení boli:

RNDr. Emil Valek, PhD. – Základná škola J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá

- je učiteľom 2. stupňa ZŠ s  aprobáciou  matematika – geografia - v škole pracuje 10 rokov - vyučuje  matematiku, geografiu a informatiku - každoročne pripravuje žiakov na vedomostné súťaže - pri realizovaní projektov z EÚ aktívne prispieva k ich tvorbe a realizácii - je koordinátorom informatizácie a správcom výpočtovej techniky v škole.

Mgr. Darina Karabová - Základná škola, Štefánikova 19, Spišská Belá

-je učiteľkou 1.stupňa základnej školy od roku 1981 - pripravuje žiakov na rôzne matematické a výtvarné súťaže - zúčastňuje sa so žiakmi na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných školou alebo mestom.

Mgr. Silvia Antosiewiczová – Špeciálna základná škola, Zimná 21, Spišská Belá

- je zástupkyňou riaditeľky školy - ocenenie získavala najmä za  vysoko  profesionálny  prístup  vo  výchove a vzdelávaní žiakov počas 22 rokov praxe a za mimoriadne výsledky v edukácii, pri tvorbe a realizácii mnohých úspešných projektov pre deti a tiež za  uplatňovanie  alternatívnych  spôsobov  vo  vzdelávaní.

Marta Slodičáková – Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá

- pracuje v školstve od 1974 - svoju prácu vykonáva svedomite a k spokojnosti nadriadených aj samotných rodičov - podieľa sa na mimoškolských aktivitách a spolupracuje pri realizácii mnohých projektov školy.

Slávka Pisarčiková – Základná umelecká škola, Zimná 12, Spišská Belá (elokované pracovisko Spišská Stará Ves). 

- učiteľkou akordeónu na vysunutom pracovisku v Spišskej Starej Vsi – ocenenie získala za šírenie dobrého mena školy a za organizovanie a účinkovanie na interných, výchovných a verejných koncertoch školy a tiež za účinkovanie na rôznych kultúrnych podujatiach a za pomoc pri plnení mimoriadnych potrieb školy. 

Po záverečnej skladbe zoskupenia LA SPERANZA pokračovala slávnostná akadémia čašou vína (s malým občerstvením) v reštaurácii v mlyne a neformálnymi rozhovormi a stretnutiami.

ZDROJ: https://www.spisskabela.sk/mesto/aktuality/slavnostna-akademia-belianskych-pedagogov